Esit

Disseny de la imatge corporativa de Esit: logotip i normes d’ús, papereria corporativa – carpeta, bloc, llibreta, targeta, sobre, bolígraf, presentació, rollup, etc.
Any: 2016

 

Diseño de la imagen corporativa de Esit: logotipo y normas de uso, papelería corporativa – carpeta, bloc, libreta, tarjeta, sobre, bolígrafo, presentación, rollup, etc.
Año: 2016

 

Design of the Esit’s corporative image: logo and style guides, corporate stationery – folder, block, notebook, card, envelope, pen, presentation, rollup, etc.
Year: 2016

Desenvolupat a l’agència / Desarrollado en la agencia / Developed at the agency: www.marketingland.es