Tilmar

Disseny de la imatge corporativa del Centre d’Educació Especial Tilmar de Montblanc (Catalunya): logotip i normes d’ús, papereria corporativa – carpeta, carta, targeta, sobres, presentació, etc.
Any: 2018

 

Diseño de la imagen corporativa del Centro de Educación Especial Tilmar de Montblanc (Catalunya): logotipo y normas de uso, papelería corporativa – carpeta, carta, tarjeta, sobres,, presentación, etc.
Año: 2018

 

Design of the Tilmar Special Education Center corporative image from Montblanc (Catalonia): logo and style guides, corporate stationery – folder, card, letter, envelopes, presentation, etc.
Year: 2018

Desenvolupat a l’agència / Desarrollado en la agencia / Developed at the agency: www.marketingland.es